MASAYUKI TSUCHIHASHI

Giới thiệu
  • Cử nhân chuyên ngành chăm sóc.
  • Chứng chỉ chăm sóc quốc gia tại Nhật.