Ths. NGUYỄN THỊ KIM THANH

Giới thiệu
  • Thạc sỹ Ngành Công tác xã hội
  • Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Ngoại ngữ
  • Ủy viên BCH Hội Người cao tuổi Việt Nam
  • Ủy viên BCH Hội Dạy nghề và nghề CTXH Việt nam
  • Ủy viên BCH Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt nam