NGÔ THỊ BÍCH HỢP

Giới thiệu
  • Cử nhân điều dưỡng.
  • 35 năm kinh nghiệm điều dưỡng tại Khoa A9, khoa Hồi sức tích cực BV Bạch Mai.
  • Nguyên Điều dưỡng trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai.