NGHIÊM NGUYỆT THU

Giới thiệu
  • Tiến sỹ dinh dưỡng Viện dinh dưỡng quốc gia. 
  • Nguyên Trưởng khoa Dinh dưỡng và Tiết chế – Bệnh viện Lão khoa TW